Công trình Việt Lâm

Công trình Việt Lâm plaza do cửa Hoàng Phương xây dựng mặt dựng vách kính.